Egzamin ZMP można zdać w Instytucie Goethego jest egzaminem kolejnym po ZD. Kandydat powinien w miarę biegle posługiwać się językiem standardowym, poprawnie wypowiadać się ustnie i pisemnie na bardziej złożone tematy jak też rozumieć teksty o średnim stopniu trudności. Poprzez powiązanie egzaminu z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową, uzyskany dyplom ma duże uznanie i odgrywa znaczącą rolę przy zatrudnianiu w firmach krajów niemieckojęzycznych zarówno w Polsce jak i za granicą.

Egzamin składa się z 2 części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej zawiera :

  • rozumienie tekstu
  • rozumienie wypowiedzi utrwalonej na taśmie
  • wypracowanie (list, ustosunkowanie się do sytuacji lub referat)

Egzamin w części ustnej zawiera:

  • swobodną wypowiedź na temat wybranego zdjęcia
  • wypowiedź w formie scenki sytuacyjnej

Skala ocen: 120-107,5 sehr gut; 107,49 - 93,5 gut; 93,49 - 79,5 befriedigend; 79,49 - 65,5 ausreichend; 65 - 0 nicht bestanden.

Cena egzaminu wynosi ok. 460 zł.