Zertyfikat Deutsch (ZD)

Certyfikat ten uznawany jest w Niemczech i wielu innych krajach za dowód solidnej znajomości podstaw języka niemieckiego. Uznaje się, że wymaga ok. 400-600 godzin nauki języka. Posiadacz certyfikatu opanował około 2000 słów i najważniejsze struktury gramatyczne.
Kandydaci przystępując do tego egzaminu powinni umieć porozumiewać się oraz formułować wypowiedzi pisemne na tematy zaczerpnięte z życia codziennego. Wymagane jest także rozumienie tekstów pisanych w powyższym zakresie oraz napisanie listu do osoby prywatnej lub firmy zgodnie z postanowionym zadaniem.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemna: 225 pkt

  • Lesenverstehen - rozumienie tekstu pisanego (ogólne, szczegółowe, selektywne), czas: 45 min; 75 pkt.
  • Horverstehen - rozumienie ze słuchu (ogólne, szczegółowe, selektywne), czas: 30 min; 75 pkt.
  • Structuren/ Wortschatz (podstawy gramaytyki, słownictwo) czas: 20 min; 30 pkt
  • Schriftlicher Ausdruck - wypowiedź pisemna czas: 30 min; 45 pkt

Część ustna ( Mundliche Prufung ) : 75 pkt

  • Nawiązanie kontaktu - krótka rozmowa z egzaminatorem na swój temat ( np. rodzina, praca, wykształcenie, itp.), czas: 3 min.; 15 pkt.
  • Rozmowa z egzaminatorem na zadany temat: należy przedstawić i uzasadnić swoje zdanie, czas: 6 min, 30 pkt.
  • Wspólne z egzaminatorem rozwiązywanie określonego problemu, czas: 6min, 30 pkt

Egzamin zdany jest pozytywnie jeżeli w obydwu częściach uzyskano przynajmniej po 60% punktów, tzn. z części pisemnej min. 135 pkt, a z części ustnej min. 45 pkt.
Egzamin odbywa się dwa razy w roku: w lutym i na przełomie czerwca/lipca
Zapisy na miesiąc wcześniej.