Certificate of Proficiency in English (CPE)

CPE jest jednym z najpopularniejszych na świecie certyfikatów potwierdzającym biegłą znajomość języka angielskiego; jest uznawany przez MENiS jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek; jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle w Polsce i na całym świecie; spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów; jest uznawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez pracowników; certyfikat CPE jest ważny bezterminowo; przygotowanie do CPE wymaga ok. 750-800 godzin nauki języka angielskiego; w Polsce są dwie sesje egzaminu CPE - w czerwcu i grudniu;

Egzamin składa się z 5 części tzw. Papers:

 • Czytanie (Reading) 1 godz i 30 min.
  Składa się z 4 części: "multiple choice questions", "lexical cloze", "gapped text tasks"
 • Pisanie (Composition) 2 godz.
  Kandydat jest zobowiązany do napisania 2 prac. Każde wypracowanie powinno zawierać od 300 do 350 słów. Pierwsze wypracowanie jest obowiązkowe (an article, an essay, a letter or a proposal), drugi temat wybierany jest sposród czterech podanych.
 • Stosowanie struktur językowych (Use of English) 1 godz. i 30 min.
  Ten komponent składa się z 5 części. Zadania obejmują: "open cloze", "word formation cloze", "gapped sentences", "sentence transformation", "open-ended comprehension question" and "summary task"
 • Słuchanie (Listening) ok. 40 min.
  Obejmuje 4 części. Tekst z każdej części jest odtwarzany dwukrotnie. Występują tu następujące rodzaje zadań: "multiple choice", łączenie, uzupełnianie zdań, uzupełnianie luk.
 • Mówienie (Speaking) ok. 19 min.
  Standardowo część ustną kandydaci zdają w parach i są oceniani przez dwóch egzaminatorów. Składa się ona z 3 części. W pierwszej kandydaci opowiadają sobie o swojej rodzinie, szkole lub pracy, zainteresowaniach, planach na przyszłość itp. W części drugiej kandydaci rozmawiają na temat otrzymanych fotografii. W części trzeciej kandydaci otrzymują zadanie, na które dyskutują z drugim kandydatem
 • Skala ocen: CPE ma 3 oceny pozytywne (A, B, C) oraz 2 oceny negatywne (D i E). Osoba zdająca musi zgromadzić co najmniej 60-65% punktów, aby uzyskać ocenę C. Nie ma ocen za poszczególne części testu. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części. Część pisemna jest oceniana w Cambridge, natomiast część ustna w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2,5 m-ca od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 6 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

Koszt egzaminu wynosi ok. 570 zł.