First Certificate in English (FCE)

FCE jest jednym z najpopularniejszych na świecie certyfikatów z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym; jest uznawany przez MENiS jako udoku-mentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek; jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle w Polsce i na całym świecie; spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów; certyfikat FCE jest ważny bezterminowo; przygotowanie do FCE wymaga ok. 600-650 godzin nauki języka angielskiego; w Polsce są dwie sesje egzaminu FCE - w czerwcu i grudniu.

Egzamin składa się z 5 części tzw. Papers:
  • Czytanie (Reading) 1 godz. 15 min. Składa się z 4 części, które obejmują łącznie 35 pytań. Zadania mogą być typu "multiple choice", wypełnianie luk w tekście lub dopasowywanie właściwej odpowiedzi. Każdy z czterech występujących tu tekstów zawiera ok. 350-700 słów. Rodzaje tekstów występujących w tym komponencie są następujące: ogłoszenia, listy, urywki literackie, materiały informacyjne
    (np. broszury, przewodniki, instrukcje itp.), notatki prasowe, artykuły z gazet i tygodników, raporty.
  • Pisanie (Writing) 1 godz. 30 min. Dzieli się na 2 części. Pierwsze wypracowanie jest obowiązkowe dla wszystkich zdających, w drugiej części kandydaci wybierają jeden z czterech tematów. Każde wypracowanie powinno zawierać od 120 do 180 słów. W części pierwszej kandydaci mają do napisania list na zadany temat, natomiast w części drugiej może to być artykuł, list, raport, wypracowanie w formie narracji lub opisu. Jedną z opcji jest temat oparty o lektury.
  • Słuchanie (Listening) ok. 40 min. Obejmuje 4 części. Każdy fragment jest odtwarzany dwukrotnie. Używane są tu następujące rodzaje tekstów: wiadomości przekazywane telefonicznie, komentarze, instrukcje, wykłady, informacje radiowe, komunikaty, przemówienia, opowiadania itp. Nagrania prezentują różne odmiany akcentów angielskich.
  • Mówienie (Speaking) ok. 14 min. Standardowo część ustną kandydaci zdają w parach i są oceniani przez dwóch egzaminatorów. Składa się ona z 4 części. W pierwszej kandydaci opowiadają o sobie, swojej rodzinie, szkole lub pracy, zainteresowaniach, planach na przyszłość itp. W części drugiej każdy z kandydatów porównuje otrzymany zestaw fotografii. W części trzeciej kandydaci wykonują zadanie wspólnie, a w części ostatniej prowadzą dyskusję z egzaminatorem na zadany temat.
  • Stosowanie struktur językowych (English in Use) 1 godz. Zadanie obejmuje uzupełnianie luk w tekście odpowiedziami własnymi lub jedną z kilku podanych możliwości, transformacje zdań, korektę błędów, słowotwórstwo.

Skala ocen: FCE ma 3 oceny pozytywne (A, B, C) oraz 2 oceny negatywne (D i E). Osoba zdająca musi zgromadzić co najmniej 60-65% punktów, aby uzyskać ocenę C. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części. Część pisemna jest oceniana w Cambridge, natomiast część ustna w Polsce przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Czas oczekiwania na wyniki wynosi ok. 2,5 m-ca od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Po ok. 6 tygodniach od otrzymania wyniku kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują certyfikaty University of Cambridge Local Examinations Syndicate.

Koszt egzaminu wynosi ok. 510 zł