REGULAMIN POLSKIEJ AKADEMII KSZTAŁCENIA + RODO

 

§ 1 POLSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA, zwana dalej PAK w ramach wykonywanej przez siebie działalności w zakresie prowadzenia kursu nauki języków obcych zawiera z UCZNIEM, lub w przypadku jego niepełnoletności z RODZICEM/OPIEKUNEM PRAWNYM UCZNIA umowę zgodnie z którą PAK zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć językowych we wskazanym w „ZGŁOSZENIU NA KURS” zakresie i terminie, z najwyższą starannością i na właściwym poziomie zaawansowania.

§ 2 RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA ponosi odpowiedzialność za wykonanie umowy przez UCZNIA.

§ 3 PAK przeprowadza kurs w miejscu, liczbie godzin oraz w terminie wskazanym w „ZGŁOSZENIU NA KURS” . Termin spotkania organizacyjnego, na którym uzgodnione zostaną szczegółowe parametry kursu zostaje podany do wiadomości UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA telefonicznie, e-mailem lub sms-em co najmniej na 3 dni przed jego planowanym terminem.

§ 4 Zapisy na kurs podczas rekrutacji wakacyjnej w terminie od 01.06 do 31.08.

pkt.1. Warunkiem uczestnictwa w kursie językowym jest dokonanie wpłaty minimum 100 zł tytułem wpisowego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Kwota wpisowego pomniejsza pozostałą kwotę do zapłaty.

pkt.2. Wpisowe zostanie zwrócone płatnikowi na wskazane przez niego konto w przypadku:

1) rezygnacji z kursu zgodnie z §4. pkt. 3 "ZGŁOSZENIA NA KURS"

2) braku możliwości utworzenia grupy z powodu zbyt małej liczebności uczestników

3) braku możliwości ustalenia terminów zajęć na spotkaniu organizacyjnym.

§ 5 Termin wykonania umowy może ulec skróceniu za zgodą grupy, po zrealizowaniu wszystkich godzin kursu.

§ 6 Realizacja programu kursu odbywa się w grupach 6 – 10 osobowych, w przypadku kursów stacjonarnych i 4-7 osób w przypadku kursów ONLINE. PAK zastrzega sobie możliwość nie utworzenia grupy i odstąpienia od umowy, jeżeli ilość zgłoszeń na kurs będzie mniejsza niż określona w zdaniu poprzednim. W takim przypadku umowa zawarta pomiędzy stronami zostanie rozwiązana, a ewentualna wpłata dokonana przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA tytułem opłaty za kurs będzie mu zwrócona przez PAK w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy przekazem pocztowym lub na wskazane konto bankowe. O fakcie rozwiązania umowy z tego powodu PAK poinformuje UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA pisemnie, listem poleconym lub e-mailem w terminie 14 dni od dnia uzasadniającego odstąpienie od umowy z tej przyczyny.

§ 7 W przypadku zmniejszenia się liczby uczestników kursu w trakcie trwania kursu poniżej przedziału określonego w § 6, PAK zastrzega sobie możliwość rozwiązania kursu i wypowiedzenia umowy w terminie nie krótszym niż 14 dni od powstania przyczyny wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca w którym upływa termin wypowiedzenia. Nadpłata dokonana przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA tytułem opłaty za kurs będzie mu zwrócona przez PAK w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy przekazem pocztowym lub na wskazane konto bankowe. PAK zastrzega sobie prawo do wyliczenia kosztów kursu według wewnętrznych procedur i uzależnia potencjalny zwrot nadpłaty względem jego bilansu. Jednakże, mając na uwadze dobro Uczniów kontynuujących kurs, PAK dopuszcza możliwość dalszego prowadzenia kursu na nowych warunkach finansowych, przedstawionych UCZNIOM, RODZICOM/OPIEKUNOM PRAWNYM UCZNIA na piśmie listem poleconym lub e-mailem na wskazany adres. W przypadku braku akceptacji UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA nowych warunków finansowych przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania od PAK informacji w tym przedmiocie. Brak pisemnego oświadczenia UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA w przedmiocie odstąpienia we wskazanym terminie poczytuje się za wyrażenie zgody na nowe warunki finansowe, wymagające jednak dla swej skuteczności potwierdzenia ich w aneksie do zawartej pomiędzy stronami umowy.

§ 8 UCZEŃ, RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA ma prawo odstąpienia od umowy w czasie trwania kursu z ważnych powodów, m.in. takich jak długotrwała choroba ucznia, długotrwały wyjazd ucznia, zmiana szkoły przez ucznia, zmiana miejsca zamieszkania ucznia, utrata przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA możliwości zarobkowych. O fakcie odstąpienia od umowy UCZEŃ, RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA jest zobowiązany poinformować PAK pisemnie, listem poleconym lub mailem na adres PAK wraz z załączonym zaświadczeniem dokumentującym powód odstąpienia od umowy. PAK może uznać za bezskuteczne rozwiązanie zawartej pomiędzy stronami umowy w przypadku dokonania przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA odstąpienia bez ważnego powodu.

§ 9 PAK ma prawo odstąpienia od umowy w czasie trwania kursu z ważnych powodów, m.in. takich jak brak możliwości przeprowadzenia kursu w miejscu jego odbywania, epidemia, zarządzenia władz państwowych uniemożliwiających odbycie kursu . O fakcie odstąpienia od umowy PAK poinformuje UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA pisemnie listem poleconym lub mailem wraz z podaniem przyczyny odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy w tym trybie.

§ 10 UCZEŃ, RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA ma prawo wypowiedzieć umowę w czasie trwania kursu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym dokonano wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy dokonać pisemnie, listem poleconym lub mailem na adres PAK. W przypadku wypowiedzenia umowy przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA zobowiązany jest on do poniesienia uzasadnionych kosztów organizacji i dalszego prowadzenia kursu przez PAK, takich jak koszt przekazanych uczniowi pomocy dydaktycznych, wynajęcia pomieszczenia, zatrudnienia kadry pedagogicznej w wysokości wyliczonej przez PAK, nie większej niż 30% pozostałych do końca umowy wpłat lub ich pozostałej wartości w przypadku płatności za cały kurs z góry. Uiszczoną w całości opłatę z tytułu niniejszej umowy, po dokonanym rozliczeniu PAK przeleje na wskazany przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

§ 11 PAK ma prawo wypowiedzieć umowę w czasie trwania kursu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym dokonano wypowiedzenia z powodu nieodpowiedniego zachowania ucznia, utrudniającego lub uniemożliwiającego prowadzenie kursu zgodnie z jego warunkami. W przypadku odnotowania takiego zachowania ucznia na kursie PAK poinformuje UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA o fakcie nieodpowiedniego zachowania ze wskazaniem uchybień ze strony ucznia pisemnie, listem poleconym lub e-mailem z zagrożeniem wydalenia ucznia z kursu i wypowiedzenia umowy w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie w przypadku powtarzającego się w dalszym ciągu nieodpowiedniego zachowania ucznia. Wypowiedzenie należy dokonać pisemnie, listem poleconym lub e-mailem. W przypadku wypowiedzenia umowy przez PAK z tego powodu, UCZEŃ, RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA zobowiązany jest do poniesienia uzasadnionych kosztów organizacji i dalszego prowadzenia kursu przez PAK, takich jak koszt przekazanych uczniowi pomocy dydaktycznych, wynajęcia pomieszczenia, zatrudnienia kadry pedagogicznej w wysokości wyliczonej przez PAK, nie większej niż połowa pozostałych do końca umowy wpłat lub ich pozostałej wartości w przypadku płatności za cały kurs z góry. Uiszczoną w całości opłatę z tytułu niniejszej umowy, po dokonanym rozliczeniu PAK przeleje na wskazany przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

§ 12 PAK ma prawo wypowiedzieć również umowę w czasie trwania kursu w przypadku braku ze strony UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA opłaty za kurs przez co najmniej dwa kolejne miesiące, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym dokonano wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy dokonać pisemnie, listem poleconym lub mailem na adres UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA. W przypadku wypowiedzenia umowy przez PAK z tego powodu, UCZEŃ, RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA zobowiązany jest do poniesienia uzasadnionych kosztów organizacji i dalszego prowadzenia kursu przez PAK, takich jak koszt przekazanych uczniowi pomocy dydaktycznych, wynajęcia pomieszczenia, zatrudnienia kadry pedagogicznej w wysokości wyliczonej przez PAK, nie większej niż połowa pozostałych do końca umowy wpłat.

§ 13 W przypadku płatności przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA za kurs w ratach miesięcznych PAK przypomina UCZNIOWI, RODZICOWI/OPIEKUNOWI PRAWNEMU UCZNIA o terminie zapłaty kolejnej raty na 4 dni przed umówionym terminem płatności, wysyłając s-ms na podany numer telefonu. W razie braku płatności w dacie wynikającej z umowy PAK wysyła do UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA w terminie 5 do 10 dni od tej daty kolejnego s-msa przypominającego z wezwaniem do uregulowania należności. W przypadku nieodnotowania przez PAK w dalszym ciągu należności, w terminie od 11 do 18 dni od wysłania drugiego s-msa przypominającego PAK wysyła do UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA trzeciego s-msa wzywającego do niezwłocznego uregulowania zaległej opłaty za kurs pod rygorem przekazania windykacji zaległej płatności do Kancelarii Prawnej.

§ 14 W razie nieodnotowania przez PAK płatności raty również za kolejny miesiąc kursu w terminie 14 dni od umówionego terminu płatności PAK może zlecić windykację powstałej należności firmie windykacyjnej.

§ 15 UCZEŃ, RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA ma prawo do wniesienia do PAK reklamacji dotyczącej sposobu wykonywania niniejszej umowy. Pisemną reklamację należy złożyć listem poleconym lub e-mailem na adres PAK w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. PAK ustosunkuje się pisemnie do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji listem poleconym lub e-mailem na adres UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA.

§ 16 Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015 roku.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej RODO)
Informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 Polska Akademia Kształcenia s.c. z siedzibą główną we Wrocławiu przy ul. Podwale 62/2, 50-010 Wrocław, NIP: 8971730952, REGON: 020565057,nr tel.  (0048) 71 792 25 58, +48  791 241 345 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w przez Administratora w następujących celach:

•   Wykonania czynności związanych z zakresem świadczonych usług (działalność związana z kursami nauki języków obcych oraz technik pamięciowych i szybkiego czytania), a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy oraz podjęciem przez Administratora działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przy czym Pani/Pana dane przechowywane będą przez Administratora przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;
•   Promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, dane przechowywane będą przez Administratora do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;
•   Ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, dane przechowywane będą przez Administratora do momentu  przedawnienia potencjalnych roszczeń
wynikających z umowy lub z innego tytułu;
•   Wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności związanej z kursami  oraz w związku z realizacją umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit c RODO, dane przechowywane będą przez Administratora do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

 

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom:


•   Podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
•   Podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO.

W zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

W zakresie, w jakim podstawą  prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także  prawo  do przenoszenia danych, tj. prawo do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

 

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora i w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem.

 

6.    Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

7.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Administratora związanych z wykonaniem czynności tłumaczeń, w przypadku niepodania danych osobowych Administrator
zmuszony jest odmówić zawarcia umowy. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dodatkowe informacje, w przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą:

 

9.    Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe.

Wrocław, 31.01.2019