REGULAMIN POLSKIEJ AKADEMII KSZTAŁCENIA

 

§ 1 POLSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA, zwana dalej PAK w ramach wykonywanej przez siebie działalności w zakresie prowadzenia kursu nauki języków obcych zawiera z UCZNIEM, lub w przypadku jego niepełnoletności z RODZICEM/OPIEKUNEM PRAWNYM UCZNIA umowę zgodnie z którą PAK zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć językowych we wskazanym w „ZGŁOSZENIU NA KURS” zakresie i terminie, z najwyższą starannością i na właściwym poziomie zaawansowania.

§ 2 RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA ponosi odpowiedzialność za wykonanie umowy przez UCZNIA.

§ 3 PAK przeprowadza kurs w miejscu, liczbie godzin oraz w terminie wskazanym w „ZGŁOSZENIU NA KURS” . Termin spotkania organizacyjnego, na którym uzgodnione zostaną szczegółowe parametry kursu zostaje podany do wiadomości UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA telefonicznie, e-mailem lub sms-em co najmniej na 3 dni przed jego planowanym terminem.

§ 4 Zapisy na kurs podczas rekrutacji wakacyjnej w terminie od 01.06 do 31.08.

pkt.1. Warunkiem uczestnictwa w kursie językowym jest dokonanie wpłaty minimum 100 zł tytułem wpisowego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Kwota wpisowego pomniejsza pozostałą kwotę do zapłaty.

pkt.2. Wpisowe zostanie zwrócone płatnikowi na wskazane przez niego konto w przypadku:

1) rezygnacji z kursu zgodnie z §4. pkt. 3 "ZGŁOSZENIA NA KURS"

2) braku możliwości utworzenia grupy z powodu zbyt małej liczebności uczestników

3) braku możliwości ustalenia terminów zajęć na spotkaniu organizacyjnym.

§ 5 Termin wykonania umowy może ulec skróceniu za zgodą grupy, po zrealizowaniu wszystkich godzin kursu.

§ 6 Realizacja programu kursu odbywa się w grupach 6 – 10 osobowych. PAK zastrzega sobie możliwość nie utworzenia grupy i odstąpienia od umowy, jeżeli ilość zgłoszeń na kurs będzie mniejsza niż określona w zdaniu poprzednim. W takim przypadku umowa zawarta pomiędzy stronami zostanie rozwiązana, a ewentualna wpłata dokonana przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA tytułem opłaty za kurs będzie mu zwrócona przez PAK w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy przekazem pocztowym lub na wskazane konto bankowe. O fakcie rozwiązania umowy z tego powodu PAK poinformuje UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA pisemnie, listem poleconym lub e-mailem w terminie 14 dni od dnia uzasadniającego odstąpienie od umowy z tej przyczyny.

§ 7 W przypadku zmniejszenia się liczby uczestników kursu w trakcie trwania kursu poniżej przedziału określonego w § 5, PAK zastrzega sobie możliwość rozwiązania kursu i wypowiedzenia umowy w terminie nie krótszym niż 14 dni od powstania przyczyny wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca w którym upływa termin wypowiedzenia. Nadpłata dokonana przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA tytułem opłaty za kurs będzie mu zwrócona przez PAK w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy przekazem pocztowym lub na wskazane konto bankowe. Jednakże, mając na uwadze dobro Uczniów kontynuujących kurs, PAK dopuszcza możliwość dalszego prowadzenia kursu na nowych warunkach finansowych, przedstawionych UCZNIOM, RODZICOM/OPIEKUNOM PRAWNYM UCZNIA na piśmie listem poleconym lub e-mailem na wskazany adres. W przypadku braku akceptacji UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA nowych warunków finansowych przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania od PAK informacji w tym przedmiocie. Brak pisemnego oświadczenia UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA w przedmiocie odstąpienia we wskazanym terminie poczytuje się za wyrażenie zgody na nowe warunki finansowe, wymagające jednak dla swej skuteczności potwierdzenia ich w aneksie do zawartej pomiędzy stronami umowy.

§ 8 UCZEŃ, RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA ma prawo odstąpienia od umowy w czasie trwania kursu z ważnych powodów, m.in. takich jak długotrwała choroba ucznia, długotrwały wyjazd ucznia, zmiana szkoły przez ucznia, zmiana miejsca zamieszkania ucznia, utrata przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA możliwości zarobkowych. O fakcie odstąpienia od umowy UCZEŃ, RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA jest zobowiązany poinformować PAK pisemnie, listem poleconym lub mailem na adres PAK wraz z załączonym zaświadczeniem dokumentującym powód odstąpienia od umowy. PAK może uznać za bezskuteczne rozwiązanie zawartej pomiędzy stronami umowy w przypadku dokonania przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA odstąpienia bez ważnego powodu.

§ 9 PAK ma prawo odstąpienia od umowy w czasie trwania kursu z ważnych powodów, m.in. takich jak brak możliwości przeprowadzenia kursu w miejscu jego odbywania, epidemia, zarządzenia władz państwowych uniemożliwiających odbycie kursu . O fakcie odstąpienia od umowy PAK poinformuje UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA pisemnie listem poleconym lub mailem wraz z podaniem przyczyny odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy w tym trybie.

§ 10 UCZEŃ, RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA ma prawo wypowiedzieć umowę w czasie trwania kursu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym dokonano wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy dokonać pisemnie, listem poleconym lub mailem na adres PAK. W przypadku wypowiedzenia umowy przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA zobowiązany jest on do poniesienia uzasadnionych kosztów organizacji i dalszego prowadzenia kursu przez PAK, takich jak koszt przekazanych uczniowi pomocy dydaktycznych, wynajęcia pomieszczenia, zatrudnienia kadry pedagogicznej w wysokości wyliczonej przez PAK, nie większej niż 30% pozostałych do końca umowy wpłat lub ich pozostałej wartości w przypadku płatności za cały kurs z góry. Uiszczoną w całości opłatę z tytułu niniejszej umowy, po dokonanym rozliczeniu PAK przeleje na wskazany przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

§ 11 PAK ma prawo wypowiedzieć umowę w czasie trwania kursu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym dokonano wypowiedzenia z powodu nieodpowiedniego zachowania ucznia, utrudniającego lub uniemożliwiającego prowadzenie kursu zgodnie z jego warunkami. W przypadku odnotowania takiego zachowania ucznia na kursie PAK poinformuje UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA o fakcie nieodpowiedniego zachowania ze wskazaniem uchybień ze strony ucznia pisemnie, listem poleconym lub e-mailem z zagrożeniem wydalenia ucznia z kursu i wypowiedzenia umowy w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie w przypadku powtarzającego się w dalszym ciągu nieodpowiedniego zachowania ucznia. Wypowiedzenie należy dokonać pisemnie, listem poleconym lub e-mailem. W przypadku wypowiedzenia umowy przez PAK z tego powodu, UCZEŃ, RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA zobowiązany jest do poniesienia uzasadnionych kosztów organizacji i dalszego prowadzenia kursu przez PAK, takich jak koszt przekazanych uczniowi pomocy dydaktycznych, wynajęcia pomieszczenia, zatrudnienia kadry pedagogicznej w wysokości wyliczonej przez PAK, nie większej niż połowa pozostałych do końca umowy wpłat lub ich pozostałej wartości w przypadku płatności za cały kurs z góry. Uiszczoną w całości opłatę z tytułu niniejszej umowy, po dokonanym rozliczeniu PAK przeleje na wskazany przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

§ 12 PAK ma prawo wypowiedzieć również umowę w czasie trwania kursu w przypadku braku ze strony UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA opłaty za kurs przez co najmniej dwa kolejne miesiące, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym dokonano wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy dokonać pisemnie, listem poleconym lub mailem na adres UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA. W przypadku wypowiedzenia umowy przez PAK z tego powodu, UCZEŃ, RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA zobowiązany jest do poniesienia uzasadnionych kosztów organizacji i dalszego prowadzenia kursu przez PAK, takich jak koszt przekazanych uczniowi pomocy dydaktycznych, wynajęcia pomieszczenia, zatrudnienia kadry pedagogicznej w wysokości wyliczonej przez PAK, nie większej niż połowa pozostałych do końca umowy wpłat.

§ 13 W przypadku płatności przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA za kurs w ratach miesięcznych PAK przypomina UCZNIOWI, RODZICOWI/OPIEKUNOWI PRAWNEMU UCZNIA o terminie zapłaty kolejnej raty na 4 dni przed umówionym terminem płatności, wysyłając s-ms na podany numer telefonu. W razie braku płatności w dacie wynikającej z umowy PAK wysyła do UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA w terminie 5 do 10 dni od tej daty kolejnego s-msa przypominającego z wezwaniem do uregulowania należności. W przypadku nieodnotowania przez PAK w dalszym ciągu należności, w terminie od 11 do 18 dni od wysłania drugiego s-msa przypominającego PAK wysyła do UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA trzeciego s-msa wzywającego do niezwłocznego uregulowania zaległej opłaty za kurs pod rygorem przekazania windykacji zaległej płatności do Kancelarii Prawnej.

§ 14 W razie nieodnotowania przez PAK płatności raty również za kolejny miesiąc kursu w terminie 14 dni od umówionego terminu płatności PAK może zlecić windykację powstałej należności firmie windykacyjnej.

§ 15 UCZEŃ, RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA ma prawo do wniesienia do PAK reklamacji dotyczącej sposobu wykonywania niniejszej umowy. Pisemną reklamację należy złożyć listem poleconym lub e-mailem na adres PAK w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. PAK ustosunkuje się pisemnie do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji listem poleconym lub e-mailem na adres UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA.

§ 16 Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015 roku.