REGULAMIN POLSKIEJ AKADEMII KSZTAŁCENIA + RODO

 

§ 1 POLSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA, zwana dalej PAK w ramach wykonywanej przez siebie działalności w zakresie prowadzenia kursu nauki języków obcych zawiera z UCZNIEM, lub w przypadku jego niepełnoletności z RODZICEM/OPIEKUNEM PRAWNYM UCZNIA umowę zgodnie z którą PAK zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć językowych we wskazanym w „ZGŁOSZENIU NA KURS” zakresie i terminie, z najwyższą starannością i na właściwym poziomie zaawansowania.

§ 2 RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA ponosi odpowiedzialność za wykonanie umowy przez UCZNIA.

§ 3 PAK przeprowadza kurs w miejscu, liczbie godzin oraz w terminie wskazanym w „ZGŁOSZENIU NA KURS” . Termin spotkania organizacyjnego, na którym uzgodnione zostaną szczegółowe parametry kursu zostaje podany do wiadomości UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA telefonicznie, e-mailem lub sms-em co najmniej na 3 dni przed jego planowanym terminem.

§ 4 Zapisy na kurs podczas rekrutacji wakacyjnej w terminie od 01.06 do 31.08.

pkt.1. Warunkiem uczestnictwa w kursie językowym jest dokonanie wpłaty minimum 100 zł tytułem wpisowego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Kwota wpisowego pomniejsza pozostałą kwotę do zapłaty.

pkt.2. Wpisowe zostanie zwrócone płatnikowi na wskazane przez niego konto w przypadku:

1) rezygnacji z kursu zgodnie z §4. pkt. 3 "ZGŁOSZENIA NA KURS"

2) braku możliwości utworzenia grupy z powodu zbyt małej liczebności uczestników

3) braku możliwości ustalenia terminów zajęć na spotkaniu organizacyjnym.

§ 5 Termin wykonania umowy może ulec skróceniu za zgodą grupy, po zrealizowaniu wszystkich godzin kursu.

§ 6 Realizacja programu kursu odbywa się w grupach 6 – 10 osobowych, w przypadku kursów stacjonarnych i 4-7 osób w przypadku kursów ONLINE. PAK zastrzega sobie możliwość nie utworzenia grupy i odstąpienia od umowy, jeżeli ilość zgłoszeń na kurs będzie mniejsza niż określona w zdaniu poprzednim. W takim przypadku umowa zawarta pomiędzy stronami zostanie rozwiązana, a ewentualna wpłata dokonana przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA tytułem opłaty za kurs będzie mu zwrócona przez PAK w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy przekazem pocztowym lub na wskazane konto bankowe. O fakcie rozwiązania umowy z tego powodu PAK poinformuje UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA pisemnie, listem poleconym lub e-mailem w terminie 14 dni od dnia uzasadniającego odstąpienie od umowy z tej przyczyny.

§ 7 W przypadku zmniejszenia się liczby uczestników kursu w trakcie trwania kursu poniżej przedziału określonego w § 6, PAK zastrzega sobie możliwość rozwiązania kursu i wypowiedzenia umowy w terminie nie krótszym niż 14 dni od powstania przyczyny wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca w którym upływa termin wypowiedzenia. Nadpłata dokonana przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA tytułem opłaty za kurs będzie mu zwrócona przez PAK w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy przekazem pocztowym lub na wskazane konto bankowe. PAK zastrzega sobie prawo do wyliczenia kosztów kursu według wewnętrznych procedur i uzależnia potencjalny zwrot nadpłaty względem jego bilansu. Jednakże, mając na uwadze dobro Uczniów kontynuujących kurs, PAK dopuszcza możliwość dalszego prowadzenia kursu na nowych warunkach finansowych, przedstawionych UCZNIOM, RODZICOM/OPIEKUNOM PRAWNYM UCZNIA na piśmie listem poleconym lub e-mailem na wskazany adres. W przypadku braku akceptacji UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA nowych warunków finansowych przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania od PAK informacji w tym przedmiocie. Brak pisemnego oświadczenia UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA w przedmiocie odstąpienia we wskazanym terminie poczytuje się za wyrażenie zgody na nowe warunki finansowe, wymagające jednak dla swej skuteczności potwierdzenia ich w aneksie do zawartej pomiędzy stronami umowy.

§ 8 UCZEŃ, RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA ma prawo odstąpienia od umowy w czasie trwania kursu z ważnych powodów, m.in. takich jak długotrwała choroba ucznia, długotrwały wyjazd ucznia, zmiana szkoły przez ucznia, zmiana miejsca zamieszkania ucznia, utrata przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA możliwości zarobkowych. O fakcie odstąpienia od umowy UCZEŃ, RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA jest zobowiązany poinformować PAK pisemnie, listem poleconym lub mailem na adres PAK wraz z załączonym zaświadczeniem dokumentującym powód odstąpienia od umowy. PAK może uznać za bezskuteczne rozwiązanie zawartej pomiędzy stronami umowy w przypadku dokonania przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA odstąpienia bez ważnego powodu.

§ 9 PAK ma prawo odstąpienia od umowy w czasie trwania kursu z ważnych powodów, m.in. takich jak brak możliwości przeprowadzenia kursu w miejscu jego odbywania, epidemia, zarządzenia władz państwowych uniemożliwiających odbycie kursu . O fakcie odstąpienia od umowy PAK poinformuje UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA pisemnie listem poleconym lub mailem wraz z podaniem przyczyny odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy w tym trybie.

§ 10 UCZEŃ, RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA ma prawo wypowiedzieć umowę w czasie trwania kursu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym dokonano wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy dokonać pisemnie, listem poleconym lub mailem na adres PAK. W przypadku wypowiedzenia umowy przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA zobowiązany jest on do poniesienia uzasadnionych kosztów organizacji i dalszego prowadzenia kursu przez PAK, takich jak koszt przekazanych uczniowi pomocy dydaktycznych, wynajęcia pomieszczenia, zatrudnienia kadry pedagogicznej w wysokości wyliczonej przez PAK, nie większej niż 30% pozostałych do końca umowy wpłat lub ich pozostałej wartości w przypadku płatności za cały kurs z góry. Uiszczoną w całości opłatę z tytułu niniejszej umowy, po dokonanym rozliczeniu PAK przeleje na wskazany przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

§ 11 PAK ma prawo wypowiedzieć umowę w czasie trwania kursu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym dokonano wypowiedzenia z powodu nieodpowiedniego zachowania ucznia, utrudniającego lub uniemożliwiającego prowadzenie kursu zgodnie z jego warunkami. W przypadku odnotowania takiego zachowania ucznia na kursie PAK poinformuje UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA o fakcie nieodpowiedniego zachowania ze wskazaniem uchybień ze strony ucznia pisemnie, listem poleconym lub e-mailem z zagrożeniem wydalenia ucznia z kursu i wypowiedzenia umowy w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie w przypadku powtarzającego się w dalszym ciągu nieodpowiedniego zachowania ucznia. Wypowiedzenie należy dokonać pisemnie, listem poleconym lub e-mailem. W przypadku wypowiedzenia umowy przez PAK z tego powodu, UCZEŃ, RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA zobowiązany jest do poniesienia uzasadnionych kosztów organizacji i dalszego prowadzenia kursu przez PAK, takich jak koszt przekazanych uczniowi pomocy dydaktycznych, wynajęcia pomieszczenia, zatrudnienia kadry pedagogicznej w wysokości wyliczonej przez PAK, nie większej niż połowa pozostałych do końca umowy wpłat lub ich pozostałej wartości w przypadku płatności za cały kurs z góry. Uiszczoną w całości opłatę z tytułu niniejszej umowy, po dokonanym rozliczeniu PAK przeleje na wskazany przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

§ 12 PAK ma prawo wypowiedzieć również umowę w czasie trwania kursu w przypadku braku ze strony UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA opłaty za kurs przez co najmniej dwa kolejne miesiące, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym dokonano wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy dokonać pisemnie, listem poleconym lub mailem na adres UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA. W przypadku wypowiedzenia umowy przez PAK z tego powodu, UCZEŃ, RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA zobowiązany jest do poniesienia uzasadnionych kosztów organizacji i dalszego prowadzenia kursu przez PAK, takich jak koszt przekazanych uczniowi pomocy dydaktycznych, wynajęcia pomieszczenia, zatrudnienia kadry pedagogicznej w wysokości wyliczonej przez PAK, nie większej niż połowa pozostałych do końca umowy wpłat.

§ 13 W przypadku płatności przez UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA za kurs w ratach miesięcznych PAK przypomina UCZNIOWI, RODZICOWI/OPIEKUNOWI PRAWNEMU UCZNIA o terminie zapłaty kolejnej raty na 4 dni przed umówionym terminem płatności, wysyłając s-ms na podany numer telefonu. W razie braku płatności w dacie wynikającej z umowy PAK wysyła do UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA w terminie 5 do 10 dni od tej daty kolejnego s-msa przypominającego z wezwaniem do uregulowania należności. W przypadku nieodnotowania przez PAK w dalszym ciągu należności, w terminie od 11 do 18 dni od wysłania drugiego s-msa przypominającego PAK wysyła do UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA trzeciego s-msa wzywającego do niezwłocznego uregulowania zaległej opłaty za kurs pod rygorem przekazania windykacji zaległej płatności do Kancelarii Prawnej.

§ 14 W razie nieodnotowania przez PAK płatności raty również za kolejny miesiąc kursu w terminie 14 dni od umówionego terminu płatności PAK może zlecić windykację powstałej należności firmie windykacyjnej.

§ 15 UCZEŃ, RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA ma prawo do wniesienia do PAK reklamacji dotyczącej sposobu wykonywania niniejszej umowy. Pisemną reklamację należy złożyć listem poleconym lub e-mailem na adres PAK w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. PAK ustosunkuje się pisemnie do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji listem poleconym lub e-mailem na adres UCZNIA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA.

§ 16 Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015 roku.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej RODO)
Informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 Polska Akademia Kształcenia s.c. z siedzibą główną we Wrocławiu przy ul. Podwale 62/2, 50-010 Wrocław, NIP: 8971730952, REGON: 020565057,nr tel.  (0048) 71 792 25 58, +48  791 241 345 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w przez Administratora w następujących celach:

•   Wykonania czynności związanych z zakresem świadczonych usług (działalność związana z kursami nauki języków obcych oraz technik pamięciowych i szybkiego czytania), a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy oraz podjęciem przez Administratora działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przy czym Pani/Pana dane przechowywane będą przez Administratora przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;
•   Promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, dane przechowywane będą przez Administratora do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;
•   Ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, dane przechowywane będą przez Administratora do momentu  przedawnienia potencjalnych roszczeń
wynikających z umowy lub z innego tytułu;
•   Wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności związanej z kursami  oraz w związku z realizacją umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit c RODO, dane przechowywane będą przez Administratora do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

 

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom:


•   Podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
•   Podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO.

W zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

W zakresie, w jakim podstawą  prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także  prawo  do przenoszenia danych, tj. prawo do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

 

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora i w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem.

 

6.    Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

7.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Administratora związanych z wykonaniem czynności tłumaczeń, w przypadku niepodania danych osobowych Administrator
zmuszony jest odmówić zawarcia umowy. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dodatkowe informacje, w przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą:

 

9.    Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe.

Wrocław, 31.01.2019

NAZWA SZKOŁY  ADRES  TELEFON
  WSZYSTKIE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE        ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA     ZDROWIA!!!
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     

 
W związku z aktualną sytuacją w kraju, Polska Akademia Kształcenia zmuszona jest zawiesić działalność. Od listopada do odwołania zajęcia nie będą kontynuowane. Liczymy, że na wiosnę 2021 roku wznowimy kursy językowe. Życzymy zdrowia, PAK

 

NAZWA SZKOŁY
ADRES
TELEFON
Gimnazjum Gaworzyce, ul. Szkolna 211 76 831-16-13
Gimnazjum Nr 1 Jawor, ul. Moniuszki 4 76 870-49-00
Gimnazjum Nr 1 Lubin, Szpakowa 2 76 746-83-40
Gimnazjum Nr 1 Nowa Sól, ul. Parafialna 6 68 356-21-04
Gimnazjum Nr 2 Nowa Sól, ul. Gimnazjalna 11 68 356-09-64
Gimnazjum Koźminek, ul. Szkolna 1 62 762-84-04
LO Nowa Sól, ul. Gimnazjalna 9 68 458-38-94
LO nr 3 Legnica, ul. Złotoryjska 144 76 723-59-00
Zespół Szkół Nr 2 Lubin, ul. Szpakowa 1 76 849-72-33
Szkoła Podstawowa Miejska Jedlina Zdrój, ul. Jana Pawła II 5 74 845-52-85
Szkoła Podstawowa Grębocice, ul. Szkolna 2 76 831-50-70
Szkoła Podstawowa Nr 2 Jelenia Góra, ul. Armii Krajowej 8 75 752-33-76
Szkoła Podstawowa Nr 1 Kożuchów, ul. Chopina 11 68 355-21-98
Szkoła Podstawowa Nr 3 Nowa Sól, ul. Botaniczna 22 68 387-54-47
Szkoła Podstawowa Nr 7 Legnica, ul. Polarna 1 76 723-88-11
Szkoła Podstawowa Nr 9 Lubin, ul. Legnicka 1 76 746-83-39
Szkoła Podstawowa Nr 10 Lubin, ul. Wyszyńskiego 3 76 746-83-36
Szkoła Podstawowa Nr 14 Lubin, ul. Norwida 10 76 746-83-30
Szkoła Podstawowa Nr 5 Opole, ul. Mjr. Hubala 2 77 403-08-50
Szkoła Podstawowa Nr 2 Żagań, ul. Wojska Polskiego 1 68 478-16-80
Szkoła Podstawowa Nr 12 Wałbrzych, ul. Mickiewicza 24 76 664-90-24
Szkoła Podstawowa Nr 1 Boguszów Gorce, ul. Szkolna 4 74 844-94-01
Szkoła Podstawowa Trzebnice 113a, Chocianów 76 817-41-06
Szkoła Podstawowa Nr 10 Wrocław, ul. Inflancka 71 324-93-49
Szkoła Podstawowa Żarów, ul. 1 Maja 2 74 858-04-82
Szkoła Podstawowa Nr 3 Krotoszyn, pl. Szkolny 19 62 722-69-59
Szkoła Podstawowa Nr 3 Trzebnica, ul. Konopnickiej 14 71 312-08-74
Szkoła Podstawowa Nr 7 Leszno, ul. Jana Pawła II 10 65 520-40-05
Szkoła Podstawowa Nr 7 Krotoszyn, ul. Jagiełły 4 62 725-27-85
Szkoła Podstawowa Nr 2 Świebodzin, ul. Park Chopina 1 68 475-09-66
Szkoła Podstawowa Nr 3 Żagań, ul. Szkolna 42 68 477-67-77
Szkoła Podstawowa Chocianów, ul. Wesoła 16 76 818-51-71
Szkoła Podstawowa Nr 3 Chojnów, ul. Kościuszki 30 76 818-85-43
Szkoła Podstawowa nr 5 Gostyń, ul. Graniczna 1 65 572-32-16
Szkoła Podstawowa nr 3 Grodków, ul. Morcinka 2 77 415-43-56
Szkoła Podstawowa nr 3 Góra, ul. Poznańska 2 65 543-24-17
Szkoła Podstawowa Krobia, ul. Zwierzynieckiego 1 65 571-17-16
Szkoła Podstawowa Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 61 77 412-75-91
Szkoła Podstawowa Nr 12 Leszno, ul. Rumuńska 6ab 62 520-02-30
Szkoła Podstawowa Nr 4 Lubań, ul. Kopernika 15 75 722-22-32
Szkoła Podstawowa Nr 2 Lwówek Śląski, al. Wojska Pol. 1a 75 782-46-59
Szkoła Podstawowa Miejska Górka, ul. Konopnickiej 14 65 547-43-11
Szkoła Podstawowa Nr 1 Niemodlin, ul. Reymonta 9 77 402-33-70
Szkoła Podstawowa Nr 1 Ostrów Wlkp., ul. Partyzantów 15 62 736-64-41
Szkoła Podstawowa Raszówka, ul. 1-go Maja 10 76 844-81-22
Szkoła Podstawowa Nr 1 Rawicz, ul. Mickiewicza 16 65 546-72-13
Szkoła Podstawowa Nr 6 Rawicz, ul.Wały Dąbrowskiego 33 65 546-75-77
Szkoła Podstawowa Serby, ul. Ogrodowa 18 76 837-11-20
Szkoła Podstawowa Żmigród, ul. Szkolna 11 71 385-35-58
Szkoła Podstawowa Nr 1 Złotoryja, pl. Niepodległości 7 76 878-31-08
Szkoła Podstawowa w Bierutowie Bierutów, ul. Krasińskiego 3 71 314-62-25
Szkoła Podstawowa w Bralinie Bralin, ul. Rynek 1 62 781-12-12
Szkoła Podstawowa w Ciechowie Ciechów, ul. Średzka 1 71 317-24-00
Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku Czerwieńsk, ul. Graniczna 5a 68 327-80-76
Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze Kobyla Góra, pl. Wiosny Ludów 20 62 731-71-03
Szkoła Podstawowa w Kostomłotach Kostomłoty, ul. Wrocławska 10 71 317-02-06
Szkoła Podstawowa w Legnickim Polu Legnickie Pole, ul. Kosmy Asama 7 76 855-28-34