Nauczanie indywidualne

Nauka indywidualna to kursy prowadzone sam na sam z lektorem. Są one przeznaczone przede wszystkim dla kadry zarządzającej oraz osób, które z uwagi na charakter pracy nie mogą uczestniczyć w regularnych zajęciach kursów stacjonarnych w grupach. Zajęcia indywidualne stwarzają możliwość optymalnego dostosowania harmonogramu i tempa nauki do ograniczeń czasowych słuchacza. Spotkania indywidualne tworzone są również z myślą o słuchaczach, którzy oprócz rozwijania ogólnej znajomości języka pragnęliby opanować wybrane zagadnienia tematyczne i określone umiejętności językowe, np. umiejętność dokonywania prezentacji, negocjacji, prowadzenia rozmów telefonicznych, korespondencji, etc. Dostosowanie programu zajęć do potrzeb klienta ułatwia opanowanie struktur językowych i zapewnia możliwość sprawniejszego porozumiewania się w określonych sytuacjach. Zajęcia prowadzimy według wcześniej ustalonego harmonogramu, przy czym terminy spotkań są dostosowane do potrzeb klienta. W razie potrzeby zajęcia można przełożyć na inny termin, o ile zostanie to uzgodnione z lektorem prowadzącym z odpowiednim wyprzedzeniem.

W celu osiągnięcia najlepszego efektu nauki spotkania nie powinny odbywać się rzadziej niż raz w tygodniu (optymalnie 2 x), a czas zajęć nie powinien być krótszy niż 60 minut (optymalnie 90 minut). Kurs kończy się egzaminem oraz świadectwem (przy wykupieniu minimum 60 godzin).

Organizacja nauczania
Współpracę z klientem rozpoczynamy od przeprowadzenia analizy jego potrzeb językowych. Mówimy tu zarówno o języku ogólnym jak i szkoleniach dotyczących języka zawodowego. Po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego i zapoznaniu się ze specyfiką pracy w firmie przygotowujemy indywidualny program szkolenia określając cel, treść nauczania, odpowiedni dobór materiałów dydaktycznych oraz terminów zajęć. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim a język ojczysty jest używany tylko w początkowej fazie nauczania do tłumaczenia wypowiadanych kwestii. Monitorujemy przebieg szkolenia prowadząc nadzór metodyczny nad jego realizacją a także przygotowujemy raporty o postępach uczestnika kursu.


Zajęcia mogą być prowadzone w biurze PAK bądź miejscu wskazanym przez klienta.