POZIOMY NAUCZANIA
SYMBOL
Osoby na poziomie całkiem początkującym (nieoficjalny poziom CEF): osoba, która rozpoczyna naukę języka obcego od podstaw i jeszcze nigdy nie uczęszczała na lekcje z tego języka.
A0
Początkujący: Nauka podstawowych struktur gramatycznych i słownictwa
A1
Początkujący z podstawową znajomością: nauka i ćwiczenie podstawowych umiejętności językowych, które pozwolą na prostą komunikację.
A2
Podstawowy: Powtórzenie i rozwinięcie podstawowych struktur gramatycznych, aby móc swobodnie brać udział w dyskusjach
B1
Średnio-zaawansowany 1: Poszerzenie słownictwa i struktur gramatycznych, pozwalających na komunikację w codziennych sytuacjach życiowych. Wprowadzenie do krajoznawstwa i wykorzystywanie autentycznych tekstów.
B2
Średnio-zaawansowany 2: Poprawienie ustnych i pisemnych wypowiedzi, aby móc przeprowadzać płynnie konwersacje na większość tematów. Rozumienie skomplikowanych artykułów z gazet, pisanie raportów.
C1
Zaawansowany: Bardzo dobra znajomość języka. Poznanie najróżniejszych aspektów językowych, idiomów, analiza kultury kraju i języka. 
C2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZIOMY KURSÓW JĘZYKOWYCH - KLASYFIKACJA RADY EUROPY (CEF)

POZIOM PODSTAWOWY

Poziom AO

Użytkownik nie posługuje się językiem obcym lub posługuje si ę w bardzo ograniczonym zakresie. Potrafi powiedzie ć np. " tak", " nie", " dziękuję ".

Poziom podstawowy A1

Użytkownik posługujący się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca zamieszkania, znajomości, i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Umie przeprowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale oraz wykazuje chęć współpracy.

Poziom podstawowy A2

Użytkownik posługujący się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych bezpośrednio z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego sytuacji rodzinnej, zakupów, najbliższego otoczenia, pracy). Potrafi się porozumiewać w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań dotyczących znanych i typowych zagadnień . Osoba posługująca się językiem na tym poziomie umie w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

POZIOM SAMODZIELNOŚCI

Poziom samodzielności B1

Użytkownik posługujący się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie najważniejszych wątków zawartych w jasnych, standardowych wypowiedziach, dotyczących znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie języka docelowego. Potrafi tworzyć proste spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać własne przeżycia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i plany, uzupełniając opowieść krótkim uzasadnieniem swoich opinii i planów.

Poziom samodzielności B2

Użytkownik posługujący się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne. Rozumie dyskusje na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Porozumiewa się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne na wiele tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając pozytywne i negatywne aspekty różnych rozwiązań.

POZIOM ZAAWANSOWANY

Poziom zaawansowany C1

Użytkownik posługujący się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów. Dostrzega w nich podteksty, znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie. Bez większego trudu odnajduje właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi budować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

Poziom zaawansowany C2

Użytkownik posługujący się językiem na tym poziomie może z łatwością i bez wysiłku zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Swoje myśli umie wyrażać płynnie, spontanicznie i precyzyjnie. Subtelnie różnicuje niuanse znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.